11th European CubeSat Symposium

11-13 September 2019

programme

 

 

Preliminary Programme of the Symposium